https://www.giardinaggio.it/mauro/chiamataresize.asp?chiamata=https://www.giardinaggio.it/bonsai/schede-bonsai/bonsai-ficus-ginseng_O1.jpg&tipo=rivistamini&dominio=https://www.giardinaggio.it&percorsoserver=c:\sitoweb\www.giardinaggio.it&linkfoto=/bonsai/schede-bonsai/bonsai-ficus-ginseng.asp&numero=1&larghezza=100&altezza=92&tiporesize=resize
Ottobre 2013 - rivista giardinaggio anno 2013